Kogu koolituste pakett

Kõik tollikoolitused ühes paketis + proovieksam

Tollialased seaduslikud aktid

Selle teema kuulaja saab ülevaate olulisematest seadusandlikest aktidest, mis reguleerivad tolli tööd Ühenduses ja Eestis, põhimõistetest Eesti Tolliseaduses ja teadmised, millised ülesanded on tolliagentuuril ja tolliagentidel.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Sissejuhatus tollitoimingutesse (AEO, EORI, tagatised, suhtlus tolliga).

Üle Euroopa Liidu tollipiiri toimetatavale või toimetatud kaubale tuleb tolliprotseduuri rakendamiseks esitada tollideklaratsioon. “Deklareerimise sissejuhatus” annab teadmised deklareerimise õiguslikest alustest, deklareerimisega seotud olulistest mõistetest ning millal ja miks tuleb esitada kauba kohta tollideklaratsioon. Millal võib tollideklaratsiooniga esitatud andmeid muuta või tollideklaratsiooni tühistada.

Õppetunnid

Loeng – Volitatud ettevõtjad Loeng – Esmased toimingud tollis Loeng – Tagatised Enesekontroll

Sissejuhatus deklareerimisse

Üle Euroopa Liidu tollipiiri toimetatavale või toimetatud kaubale tuleb tolliprotseduuri rakendamiseks esitada tollideklaratsioon.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Kauba tollistaatus

Teema „Kauba tollistaatus“ tutvustus Tutvustatakse põhilisi printsiipe kauba tollistaatuse käsitlemisel: * Liidu kaup ja liiduväline kaup, kuidas toimub kauba staatuse muutumine * Kuidas toimub kauba tollistaatuse tõendamine * Mida ja kuidas kasutatakse dokumendiga T2L või T2LF liidu kauba tõendamiseks * Kauba liidu tollistaatuse tõendamine TIR või ATA märkmiku või vormiga 302.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Tolliväärtuse arvutamine

Tolliväärtus on tollis kogutavate maksude üks aluseid st kuna tolliväärtusest oleneb makstava tollimaksu ja käibemaksu suurus.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Kauba päritolu

Kauba päritolu alusel kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist, rakenduvad dumpinguvastased ja tasakaalustavad tollimaksud, kaubandusembargod, kaitsemeetmed ja koguselised piirangud või tariifikvoodid. Kauba päritolu määramine põhineb sellel, kus kaubad on toodetud või valmistatud. Kauba päritolu määratakse päritolureeglite alusel. Selleks, et tollideklaratsioonil deklareerida kauba ’Päritoluriik’, ’Sooduspäritoluriik’ ja ’Soodustuse kood’, on vaja teada päritolualaseid õigusnorme ning tunda päritolureeglite põhimõtteid.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Sisenemisformaalsused. Kauba ladustamine

Kauba sisenemistolliformaalsuste teostamine algab enne kauba Euroopa Liidu tolliterritooriumile toimetamist. Käsitleme kauba sisenemist ja väljumist Euroopa Liidust. Millised dokumendid tuleb tollile esitada ja millise tähtaja jooksul. Räägi sisenemise ülddeklaratsiooni andmete olulisusest kaubale turvalisuse- ja julgeoleku riskianalüüsi tegemise.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Impordi erinevad variandid

Vabasse ringlusse lubamine ehk import on üks peamisi tolliprotseduure. Protseduuri käigus on kolmandastest riikidest liitu toodu kaup ning selleks, et seda kasutama hakata tuleb tasuda impordimaksud (tollimaks, käibemaks, aktsiisikaupadel aktsiis), täita kaubanduspoliitilistest meetmetest ning keeldude ja piirangutest tulenevad nõuded.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Erikasutus protseduurid (ajutine import, lõppkasutus).

Koolitusel osaleja saab teada: Mis eesmärgil kasutatakse ajutist importi Millistel tingimustel võib ajutise impordi tolliprotseduuri kasutada Millised on nõuded ajutise impordi tollideklaratsiooni esitamisele Millised on tähtajad ajutise impordi rakendamiseks Mis on ATA märkmik ja milleks seda kasutatakse Kuidas toimub ajutise impordi lõpetamine Teema „ Lõppkasutus“ tutvustus: Mida kujutab endast lõppkasutusprotseduur Lõppkasutuse soodusmeetmed Lõppkasutuse loa taotlemine

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Eksport

Loengus käsitletavad teemad: Mida tähendab ekspordi tolliprotseduur? Millisel juhul tuleb esitada ekspordi tollideklaratsioon? Mida tähendab reekspordi tolliprotseduur? Milliseid elektroonseid tollisüsteeme kasutatakse kaupade ekspordil? Erinevate transpordiliikidega kaupade väljumine Euroopa Liidust.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Ladustamine

Tollis on kauba ladustamiseks kolm võimalust. Kauba sisenemisel suunatakse kaubad ajutisele ladustamisele, mis on toiming tollis ning ladustamisaeg on piiratud 90 päevaga. Edasi saab kauba suunata ladustamise tolliprotseduurile, kas tollilattu vöi vabatsooni. Ladustamisel on impordimaksud peatatud ning ladustamisaeg on tähtajatu.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Tolliladustamine

Tollis on kauba ladustamiseks kolm võimalust. Kauba sisenemisel suunatakse kaubad ajutisele ladustamisele, mis on toiming tollis ning ladustamisaeg on piiratud 90 päevaga. Edasi saab kauba suunata ladustamise tolliprotseduurile, kas tollilattu vöi vabatsooni. Ladustamisel on impordimaksud peatatud ning ladustamisaeg on tähtajatu.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Vabatsoon

Tollis on kauba ladustamiseks kolm võimalust. Kauba sisenemisel suunatakse kaubad ajutisele ladustamisele, mis on toiming tollis ning ladustamisaeg on piiratud 90 päevaga. Edasi saab kauba suunata ladustamise tolliprotseduurile, kas tollilattu vöi vabatsooni. Ladustamisel on impordimaksud peatatud ning ladustamisaeg on tähtajatu.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Välis- ja seestöötlemine.

Töötlemine on eriprotseduur, mis jaguneb kaheks: seestöötlemiseks ja välistöötlemiseks. Kuna on tegemist eriprotseduuridega on vajalik tollilt taotleda luba ning seestöötlemise puhul anda ka tagatis. Seestöötlemine vöimaldab kolmanda riigi kaupu Iiidus töödelda ja parandada ilma impordimakse tasumata, maksud on peatatud. Välistöötlemis korral saame Iiidu kaupu töödelda ja parandada kolmandates riikides.

Õppetunnid

Loeng – Välistöötlemine Loeng – Seestöötlemine Välistöötlemine enesekontroll Seestöötlemine enesekontroll

Maksuvabastused. tagasitoodud kaup

Maksuvabastuste teema kuulaja saab täpse teabe selle kohta , millistele kaupadele ja millistel tingimustel on võimalik saada maksuvabastust.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Keelud ja piirangud

Selle teema kuulaja saab ülevaate kaupadest, mis nõuavad importimisel või eksportimisel eriluba, nõuetest eriloa saamiseks ja viited asutustele, kes vastavaid lube väljastavad. Samuti teabe importimiseks või eksportimiseks keelatud kaupade kohta.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Aktsiisid

Aktsiisid on tarbimismaksud, millega maksustatakse teatud konkreetset kaubagruppi. Teatud kaupade maksustamine aktsiisiga on kohustuslik kõikidele liikmesriikidele. Et aktsiisikaupu käidelda ja Euroopa Liitu importida või Euroopa Liidust eksportida peab tundma aktsiisikorraldust Euroopa Liidus tervikuna.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Klassifitseerimise elektroonsed abivahendid

Tehakse lühiülevaate tähtsamatest märkustest erinevates kaubagruppides: toidukaupade, tekstiili, jalatsite, kütuste, metalltoodete, seadmete, masinate, sõidukite jt toodete klassifitseerimisel. Tutvustatakse siduva tariifinformatsiooni registri (STI, EBTI) ja kemikaalide registri ECICS kasutamisest.

Õppetunnid

Loeng – Kaupade tariifne klassifitseerimine Loeng – Meursing kood

Tollitariifistik ja tariifsed meetmed.

Koolitusel osaleja saab ülevaate ühisest tollitariifistikust ja tariifsetest meetmetest ning ETT süsteemist.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Transiit. Volitatud kaubasaaja ja -saatja staatus. NCTS

Kursuse läbinu teab mis on transiidi tolliprotseduur ja millal seda kasutatakse. Teab protseduuri eriliike, transiidile kohaldatavaid lihtsustusi ning milliseid hõlbustusi need ettevõtjale annavad. Oskab sisestada transiitdeklaratsioone transiidi deklaratsioonide haldamise süsteemi NCTS.

Õppetunnid

Loeng – Transiit Loeng – NCTS haldamise süsteem Enesekontroll

Postisaadetiste tollivormistus.

Selle loengu kuulaja saab teada. kuidas lugeda postipaki dokumente, teabe nõuetest tollivormistusel ja postisaadetistes saatmiseks keelatud kaupadest.

Õppetunnid

Loeng Enesekontroll

Praktika, kaupade deklareerimine

Tollideklaratsiooni esitamine toimub elektrooniliselt e-MTA kaudu. Praktiga käigus antakse üldtutvustus deklararatsioonide sisestamise süsteemidesse Complex (eksport) ja Impulss (import). Põhjalikumalt käsitletakse import vabasse ringlusse (tollivõla tasumine, tolliprotseduur 40) tollideklaratsioonide sisestamist. Praktika läbinu oskab sisestada ekspordi ja impordi tollideklaratsioone.

Õppetunnid

Loeng

Proovieksam

Proovieksamina on ette valmistatud 10 – 15 teoreetilist küsimust ja 1 näidisülesanne kauba deklareerimiseks impordiks vabasse ringlusse.Küsimustele vastamine, tollideklaratsiooni esitamine ja tulemuste kontroll toimub õpilase iseseisva tööna. Kontrollimiseks on olemas õigete vastustega esitlusmaterjal.

Õppetunnid

Teooria Praktika
Ostukorv